1
0
Fork 0
Commit Graph

4 Commits (128b8a1b98c5613ad898897c4e2b0fd3391e9180)

Author SHA1 Message Date
Xuefer 0a07de22d0 php4 building fix
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@16 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2006-05-25 02:29:02 +00:00
Xuefer 567a552273 fix build on win32,shared
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@13 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2006-05-24 12:38:07 +00:00
Xuefer da19436031 make it build on windows vc compiler
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@11 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2006-05-24 07:52:48 +00:00
Xuefer 4389208e02 initial import to online
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2006-05-09 10:58:38 +00:00