1
0
Fork 0
Commit Graph

6 Commits (0ea8e3c247b980e26afe6b511956b05c482e5d70)

Author SHA1 Message Date
Xuefer c253a53544 fix debug build
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1537 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2014-09-12 05:34:46 +00:00
Xuefer 667412f87d align line number in trace
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1175 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2012-11-13 12:33:36 +00:00
Xuefer 7cd9b79490 show basename for easier trace log reader
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1174 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2012-11-13 12:30:21 +00:00
Xuefer 12e8dc053e refactor: fix c89 compatibility
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1044 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2012-07-25 09:03:22 +00:00
Xuefer 063f9a1fb8 fix win32 build
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1006 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2012-07-19 15:11:16 +00:00
Xuefer 914233e411 missed from previous commit
git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@984 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
2012-07-18 01:54:45 +00:00