1
0
Fork 0

optimizer: WIP improve finally handling

git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@1279 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7
3.1
Xuefer 10 years ago
parent 6b8fd2c257
commit 770a69718e

@ -1,4 +1,4 @@
#if 0
#if 1
# define XCACHE_DEBUG
#endif
@ -174,11 +174,17 @@ static int op_get_flowinfo(op_flowinfo_t *fi, zend_op *opline) /* {{{ */
case ZEND_GOTO:
#endif
case ZEND_JMP:
fi->jmpout_op1 = Z_OP(opline->op1).opline_num;
return SUCCESS; /* no fall */
#ifdef ZEND_FAST_CALL
case ZEND_FAST_CALL:
#endif
fi->jmpout_op1 = Z_OP(opline->op1).opline_num;
if (opline->extended_value) {
fi->jmpout_op2 = Z_OP(opline->op2).opline_num;
}
return SUCCESS; /* no fall */
#endif
case ZEND_JMPZNZ:
fi->jmpout_op2 = Z_OP(opline->op2).opline_num;
@ -342,10 +348,10 @@ static void bb_print(bb_t *bb, zend_op_array *op_array) /* {{{ */
fprintf(stderr,
"\r\n==== #%-3d cnt:%-3d lno:%-3d"
" %c%c"
" op1:%-3d op2:%-3d ext:%-3d fal:%-3d cat:%-3d %s ====\r\n"
" op1:%-3d op2:%-3d ext:%-3d fal:%-3d cat:%-3d fnl:%-3d %s ====\r\n"
, bb->id, bb->count, bb->alloc ? -1 : line
, bb->used ? 'U' : ' ', bb->alloc ? 'A' : ' '
, fi.jmpout_op1, fi.jmpout_op2, fi.jmpout_ext, bb->fall, catchbbid, xc_get_opcode(last->opcode)
, fi.jmpout_op1, fi.jmpout_op2, fi.jmpout_ext, bb->fall, catchbbid, finallybbid, xc_get_opcode(last->opcode)
);
op_print(op_array, line, bb->opcodes, last + 1);
}
@ -398,84 +404,92 @@ static bb_t *bbs_new_bb_ex(bbs_t *bbs, zend_op *opcodes, int count) /* {{{ */
static int bbs_build_from(bbs_t *bbs, zend_op_array *op_array, int count) /* {{{ */
{
int i, start;
bb_t *pbb;
bb_t *bb;
bbid_t id;
op_flowinfo_t fi;
zend_op *opline;
ALLOCA_FLAG(use_heap_bbids)
#ifdef ZEND_ENGINE_2
ALLOCA_FLAG(use_heap_catchbbids)
#endif
#ifdef ZEND_ENGINE_2_5
ALLOCA_FLAG(use_heap_finallybbids)
#endif
ALLOCA_FLAG(use_heap_markbbhead)
bbid_t *bbids = xc_do_alloca(count * sizeof(bbid_t), use_heap_bbids);
ALLOCA_FLAG(opline_infos_use_heap)
typedef struct {
zend_bool isbbhead;
bbid_t bbid;
#ifdef ZEND_ENGINE_2
bbid_t *catchbbids = xc_do_alloca(count * sizeof(bbid_t), use_heap_catchbbids);
bbid_t catchbbid;
#endif
#ifdef ZEND_ENGINE_2_5
bbid_t *finallybbids = xc_do_alloca(count * sizeof(bbid_t), use_heap_finallybbids);
bbid_t finallybbid;
#endif
zend_bool *markbbhead = xc_do_alloca(count * sizeof(zend_bool), use_heap_markbbhead);
} oplineinfo_t;
oplineinfo_t *oplineinfos = xc_do_alloca(count * sizeof(oplineinfo_t), opline_infos_use_heap);
/* {{{ mark jmpin/jumpout */
memset(markbbhead, 0, count * sizeof(zend_bool));
memset(oplineinfos, 0, count * sizeof(oplineinfo_t));
markbbhead[0] = 1;
/* {{{ mark jmpin/jumpout */
oplineinfos[0].isbbhead = 1;
for (i = 0; i < count; i ++) {
if (op_get_flowinfo(&fi, &op_array->opcodes[i]) == SUCCESS) {
if (fi.jmpout_op1 != XC_OPNUM_INVALID) {
markbbhead[fi.jmpout_op1] = 1;
oplineinfos[fi.jmpout_op1].isbbhead = 1;
}
if (fi.jmpout_op2 != XC_OPNUM_INVALID) {
markbbhead[fi.jmpout_op2] = 1;
oplineinfos[fi.jmpout_op2].isbbhead = 1;
}
if (fi.jmpout_ext != XC_OPNUM_INVALID) {
markbbhead[fi.jmpout_ext] = 1;
oplineinfos[fi.jmpout_ext].isbbhead = 1;
}
if (i + 1 < count) {
markbbhead[i + 1] = 1;
oplineinfos[i + 1].isbbhead = 1;
}
}
}
#ifdef ZEND_ENGINE_2
/* mark try start */
for (i = 0; i < op_array->last_try_catch; i ++) {
markbbhead[op_array->try_catch_array[i].try_op] = 1;
oplineinfos[op_array->try_catch_array[i].try_op].isbbhead = 1;
}
#endif
/* }}} */
/* {{{ fill op lines with newly allocated id */
for (i = 0; i < count; i ++) {
bbids[i] = BBID_INVALID;
oplineinfos[i].bbid = BBID_INVALID;
}
id = -1;
for (i = 0; i < count; i ++) {
if (markbbhead[i]) {
if (oplineinfos[i].isbbhead) {
id ++;
}
bbids[i] = id;
oplineinfos[i].bbid = id;
TRACE("bbids[%d] = %d", i, id);
}
/* }}} */
#ifdef ZEND_ENGINE_2
/* {{{ fill op lines with catch id */
for (i = 0; i < count; i ++) {
catchbbids[i] = BBID_INVALID;
oplineinfos[i].catchbbid = BBID_INVALID;
# ifdef ZEND_ENGINE_2_5
oplineinfos[i].finallybbid = BBID_INVALID;
# endif
}
for (i = 0; i < op_array->last_try_catch; i ++) {
zend_uint j;
zend_try_catch_element *e = &op_array->try_catch_array[i];
for (j = e->try_op; j < e->catch_op; j ++) {
catchbbids[j] = bbids[e->catch_op];
oplineinfos[j].catchbbid = oplineinfos[e->catch_op].bbid;
}
# ifdef ZEND_ENGINE_2_5
for (j = e->finally_op; j < e->finally_end; j ++) {
oplineinfos[j].finallybbid = oplineinfos[e->finally_op].bbid;
}
# endif
}
#ifdef XCACHE_DEBUG
for (i = 0; i < count; i ++) {
TRACE("catchbbids[%d] = %d", i, catchbbids[i]);
# ifdef ZEND_ENGINE_2_5
TRACE("catch/finallybbids[%d] = %d, %d", i, oplineinfos[i].catchbbid, oplineinfos[i].finallybbid);
# else
TRACE("catchbbids[%d] = %d", i, oplineinfos[i].catchbbid);
# endif
}
#endif
/* }}} */
@ -485,53 +499,49 @@ static int bbs_build_from(bbs_t *bbs, zend_op_array *op_array, int count) /* {{{
id = 0;
/* loop over to deal with the last block */
for (i = 1; i <= count; i ++) {
if (i < count && id == bbids[i]) {
if (i < count && id == oplineinfos[i].bbid) {
continue;
}
opline = op_array->opcodes + start;
pbb = bbs_new_bb_ex(bbs, opline, i - start);
bb = bbs_new_bb_ex(bbs, opline, i - start);
#ifdef ZEND_ENGINE_2
pbb->catch = catchbbids[start];
bb->catch = oplineinfos[start].catchbbid;
#endif
#ifdef ZEND_ENGINE_2_5
bb->finally = oplineinfos[start].finallybbid;
#endif
/* last */
opline = pbb->opcodes + pbb->count - 1;
opline = bb->opcodes + bb->count - 1;
if (op_get_flowinfo(&fi, opline) == SUCCESS) {
if (fi.jmpout_op1 != XC_OPNUM_INVALID) {
Z_OP(opline->op1).opline_num = bbids[fi.jmpout_op1];
Z_OP(opline->op1).opline_num = oplineinfos[fi.jmpout_op1].bbid;
assert(Z_OP(opline->op1).opline_num != BBID_INVALID);
}
if (fi.jmpout_op2 != XC_OPNUM_INVALID) {
Z_OP(opline->op2).opline_num = bbids[fi.jmpout_op2];
Z_OP(opline->op2).opline_num = oplineinfos[fi.jmpout_op2].bbid;
assert(Z_OP(opline->op2).opline_num != BBID_INVALID);
}
if (fi.jmpout_ext != XC_OPNUM_INVALID) {
opline->extended_value = bbids[fi.jmpout_ext];
opline->extended_value = oplineinfos[fi.jmpout_ext].bbid;
assert(opline->extended_value != BBID_INVALID);
}
if (fi.fall && i + 1 < count) {
pbb->fall = bbids[i + 1];
TRACE("fall %d", pbb->fall);
assert(pbb->fall != BBID_INVALID);
bb->fall = oplineinfos[i + 1].bbid;
TRACE("fall %d", bb->fall);
assert(bb->fall != BBID_INVALID);
}
}
if (i >= count) {
break;
}
start = i;
id = bbids[i];
id = oplineinfos[i].bbid;
}
/* }}} */
xc_free_alloca(markbbhead, use_heap_markbbhead);
#ifdef ZEND_ENGINE_2
xc_free_alloca(catchbbids, use_heap_catchbbids);
#endif
#ifdef ZEND_ENGINE_2_5
xc_free_alloca(finallybbids, use_heap_finallybbids);
#endif
xc_free_alloca(bbids, use_heap_bbids);
xc_free_alloca(oplineinfos, opline_infos_use_heap);
return SUCCESS;
}
/* }}} */
@ -584,6 +594,7 @@ static void bbs_restore_opnum(bbs_t *bbs, zend_op_array *op_array) /* {{{ */
op_array->try_catch_array = erealloc(op_array->try_catch_array, sizeof(zend_try_catch_element) * op_array->last_try_catch);
op_array->try_catch_array[try_catch_offset].try_op = bbs_get(bbs, lasttrybbid)->opnum;
op_array->try_catch_array[try_catch_offset].catch_op = lastcatchbbid != BBID_INVALID ? bbs_get(bbs, lastcatchbbid)->opnum : 0;
assert(lastcatchbbid != BBID_INVALID);
#ifdef ZEND_ENGINE_2_5
op_array->try_catch_array[try_catch_offset].finally_op = lastfinallybbid != BBID_INVALID ? bbs_get(bbs, lastfinallybbid)->opnum : 0;
#endif

Loading…
Cancel
Save