Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

15 wiersze
386 B

.TH byte_equal 3
.SH NAME
byte_equal \- compare two strings
.SH SYNTAX
.B #include <byte.h>
int \fBbyte_equal\fP(const char *\fIone\fR,unsigned long \fIlen\fR,const char *\fItwo\fR);
.SH DESCRIPTION
\fIbyte_equal\fR returns 1 if the strings are equal, 0 otherwise.
When the strings are different, byte_equal does not read bytes past the
first difference.
.SH "SEE ALSO"
byte_diff(3)