Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.
 
 
 
 

35 líneas
960 B

#include <iob_internal.h>
int64 iob_write(int64 s,io_batch* b,io_write_callback cb) {
iob_entry* e,* last;
uint64 total;
int64 sent;
long i;
int thatsit;
if (b->bytesleft==0) return 0;
last=(iob_entry*)(((char*)array_start(&b->b))+array_bytes(&b->b));
total=0;
if (!(e=array_get(&b->b,sizeof(iob_entry),b->next)))
return -3; /* can't happen error */
thatsit=0;
for (i=0; e+i<last; ++i) {
if (!e[i].n) continue;
if (e[i].type==FROMFILE || e[i].type==FROMFILE_CLOSE)
sent=io_mmapwritefile(s,e[i].fd,e[i].offset,e[i].n,cb);
else
sent=cb(s,e[i].buf+e[i].offset,e[i].n);
if (sent>0 && (uint64)sent>e[i].n) sent=e[i].n; /* can't happen */
thatsit=((uint64)sent != e[i].n);
if (sent<=0)
return total?total:(uint64)sent;
e[i].offset+=sent;
e[i].n-=sent;
total+=sent;
b->bytesleft-=sent;
if (thatsit) break;
}
if (total == b->bytesleft)
iob_reset(b);
return total;
}