Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

13 wiersze
408 B

.TH stralloc_diffs 3
.SH NAME
stralloc_diffs \- compare two strallocs
.SH SYNTAX
.B #include <stralloc.h>
int \fBstralloc_diff\fP(const stralloc* \fIa\fR,const stralloc* \fIb\fR);
.SH DESCRIPTION
stralloc_diff returns negative, 0, or positive, depending on whether
\fIa\fR is lexicographically smaller than, equal to, or greater than the
string \fIb\fR.
.SH "SEE ALSO"
stralloc_diffs(3), stralloc_starts(3)