Преглед на файлове

document changes

master
Felix von Leitner преди 19 години
родител
ревизия
dfdd4b4905
променени са 2 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 0 реда
  1. +7
    -0
      CHANGES
  2. +5
    -0
      t.c

+ 7
- 0
CHANGES Целия файл

@ -1,3 +1,10 @@
0.7:
add buffer_putspace
fix b0read prototype in buffer/buffer_0*
scan_ip6 will not transparently scan IPv4 addresses and save them as
v4-mapped addresses (::ffff:127.0.0.1).
byte_copy was sped up (but made larger in the process)
0.6:
changed name to libowfat.
fixed fmt_ulong (did not output 0 correctly).


+ 5
- 0
t.c Целия файл

@ -14,8 +14,13 @@
__asm__ __volatile__ ("rdtsc" : "=a" (low) : : "edx")
int main(int argc,char* argv[]) {
char buf[100];
buf[fmt_ulong(buf,0)]=0;
puts(buf);
#if 0
buffer_putspace(buffer_1);
buffer_flush(buffer_1);
#endif
#if 0
long a,b,c;
char buf[4096];


Зареждане…
Отказ
Запис