Преглед на файлове

fmt_str was broken. It did not check for out==NULL

master
Felix von Leitner преди 19 години
родител
ревизия
5d07297e8c
променени са 3 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 6 реда
 1. +3
  -0
    CHANGES
 2. +5
  -5
    fmt/fmt_str.c
 3. +4
  -1
    t.c

+ 3
- 0
CHANGES Целия файл

@@ -1,3 +1,6 @@
0.9:
fmt_str did not check for out==NULL! Thanks, Uwe Ohse.

0.8:
BSD compatibility.
fix mmap_shared.


+ 5
- 5
fmt/fmt_str.c Целия файл

@@ -4,10 +4,10 @@ unsigned int fmt_str(char *out,const char *in) {
register char* s=out;
register const char* t=in;
for (;;) {
if (!*t) break; *s=*t; ++s; ++t;
if (!*t) break; *s=*t; ++s; ++t;
if (!*t) break; *s=*t; ++s; ++t;
if (!*t) break; *s=*t; ++s; ++t;
if (!*t) break; if (s) { *s=*t; ++s; } ++t;
if (!*t) break; if (s) { *s=*t; ++s; } ++t;
if (!*t) break; if (s) { *s=*t; ++s; } ++t;
if (!*t) break; if (s) { *s=*t; ++s; } ++t;
}
return s-out;
return t-in;
}

+ 4
- 1
t.c Целия файл

@@ -14,7 +14,10 @@
__asm__ __volatile__ ("rdtsc" : "=a" (low) : : "edx")

int main(int argc,char* argv[]) {
#if 1
char buf[100];
printf("%d\n",fmt_str(buf,"fnord"));
printf("%d\n",fmt_str(0,"fnord"));
#if 0
buffer_putulong(buffer_1,23);
// buffer_putspace(buffer_1);
buffer_putsflush(buffer_1,"\n");


Зареждане…
Отказ
Запис