32 Commits (89d55438b847ed025035fde1c1ff8d7e5f16505f)

Author SHA1 Message Date
Marc Alexander Lehmann 89d55438b8 *** empty log message *** 3 years ago
Marc Alexander Lehmann dcfe78d01a ecbify 3 years ago
Marc Alexander Lehmann e8f6f2f60a *** empty log message *** 3 years ago
Marc Alexander Lehmann 523ae0994e *** empty log message *** 6 years ago
Marc Alexander Lehmann c732a57dc6 *** empty log message *** 11 years ago
Marc Alexander Lehmann f41a85c608 *** empty log message *** 11 years ago
Marc Alexander Lehmann 635b8e2d66 ws cleanup, changes 11 years ago
Marc Alexander Lehmann 6c3eb1dab6 *** empty log message *** 11 years ago
Marc Alexander Lehmann 72457ff346 *** empty log message *** 11 years ago
Marc Alexander Lehmann 9fd2042b0e *** empty log message *** 11 years ago
Marc Alexander Lehmann 02b41c8092 *** empty log message *** 11 years ago
Marc Alexander Lehmann 616dbfae77 clean up tv/ts handling 11 years ago
Marc Alexander Lehmann bf9c8620f4 *** empty log message *** 11 years ago
Emanuele Giaquinta 08d766f013 Fix typos. 12 years ago
Marc Alexander Lehmann f9cdaecb02 *** empty log message *** 12 years ago
Marc Alexander Lehmann e3d848e22c *** empty log message *** 13 years ago
Marc Alexander Lehmann 76986c3ef9 *** empty log message *** 13 years ago
Marc Alexander Lehmann afbc64b517 *** empty log message *** 13 years ago
Marc Alexander Lehmann 6d0edf4a93 *** empty log message *** 13 years ago
Marc Alexander Lehmann df3056a9a3 *** empty log message *** 13 years ago
Marc Alexander Lehmann cb11724ea2 *** empty log message *** 13 years ago
Marc Alexander Lehmann 14a40016ac *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 441f6880c4 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 6ab1182404 fix solaris backend 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 67ffe0b273 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 4e6b0502d5 experimental, and likely broken, inotify support 14 years ago
Marc Alexander Lehmann f2b8900d81 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 56732f9681 first try at embed watchers 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 20b899bba0 more thorough renaming, might even work now 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 04e7d47934 renamed METHODs to BACKENDs 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 0670f1f4f9 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann ca5022c45d add solaris port backend 14 years ago