76 Commits (3b62b23b9a2c54b3ec49c73b68659bf04ea4837a)

Author SHA1 Message Date
Marc Alexander Lehmann 3b62b23b9a *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann c6ef8805f1 work around epoll spurious notifications 14 years ago
Marc Alexander Lehmann bc03e1ba10 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann d7153b1867 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 7087666c12 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann c02a5a6abb *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann c1f58cdfd9 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 9dc10e93fb 3.45 14 years ago
Marc Alexander Lehmann a980492a08 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann f6eaed0a6b *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann b45f881e66 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann d7ccf58a51 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 625fd42de1 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann e98cef2c16 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann e7a72da868 3.44 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 9e0b097491 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 047ff900c7 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann ac88d08d07 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 4270c68683 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 3d93736fd5 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann c4b2eb0c6e 3.43 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 19d7c85b9f *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann e2141b7881 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann b5ef674da0 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 22a2aa97d7 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 767c784ab4 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann b1641f98b0 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 70a39e9cb1 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 714514acfa *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 57379f6736 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 7d05e6abb7 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 935201dbdb *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 76190e74e5 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann c10fb7cbab *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 756dd88925 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 4c1334c3e1 timing changes, from <= to < 14 years ago
Marc Alexander Lehmann a9ed80a7aa *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 1c40358290 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 9c4a901b9f *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 15ad01c5ef *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 8bf65cce82 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann e72960561b *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 2050269b6f *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 6557056ac0 use ev_active instead of explicit casts 14 years ago
Marc Alexander Lehmann 6f82a15086 fix an aliasing issue 14 years ago
Marc Alexander Lehmann a86a1323bb *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann abbb7e2d99 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann a154d3d8c2 *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann df95addeea *** empty log message *** 14 years ago
Marc Alexander Lehmann d588522577 *** empty log message *** 14 years ago