2
0
Fork 0
lighttpd2/src/main/angel.c

81 lines
2.2 KiB
C

#include <lighttpd/base.h>
#include <lighttpd/angel.h>
static void angel_call_cb(liAngelConnection *acon,
const gchar *mod, gsize mod_len, const gchar *action, gsize action_len,
gint32 id, GString *data) {
liServer *srv = acon->data;
ERROR(srv, "received message for %s:%s, not implemented yet", mod, action);
if (-1 != id) li_angel_send_result(acon, id, g_string_new_len(CONST_STR_LEN("not implemented yet")), NULL, NULL, NULL);
}
static void angel_close_cb(liAngelConnection *acon, GError *err) {
liServer *srv = acon->data;
ERROR(srv, "li_fatal: angel connection close: %s", err ? err->message : g_strerror(errno));
if (err) g_error_free(err);
exit(1);
}
void li_angel_setup(liServer *srv) {
srv->acon = li_angel_connection_new(srv->loop, 0, srv, angel_call_cb, angel_close_cb);
}
static void li_angel_listen_cb(liAngelCall *acall, gpointer ctx, gboolean timeout, GString *error, GString *data, GArray *fds) {
liServer *srv = ctx;
guint i;
UNUSED(data);
li_angel_call_free(acall);
ERROR(srv, "%s", "listen_cb");
if (timeout) {
ERROR(srv, "listen failed: %s", "time out");
return;
}
if (error->len > 0) {
ERROR(srv, "listen failed: %s", error->str);
/* TODO: exit? */
return;
}
if (fds && fds->len > 0) {
for (i = 0; i < fds->len; i++) {
INFO(srv, "listening on fd %i", g_array_index(fds, int, i));
li_server_listen(srv, g_array_index(fds, int, i));
}
g_array_set_size(fds, 0);
} else {
ERROR(srv, "listen failed: %s", "received no filedescriptors");
}
}
/* listen to a socket */
void li_angel_listen(liServer *srv, GString *str) {
if (srv->acon) {
liAngelCall *acall = li_angel_call_new(li_angel_listen_cb, 3.0);
GError *err = NULL;
acall->context = srv;
if (!li_angel_send_call(srv->acon, CONST_STR_LEN("core"), CONST_STR_LEN("listen"), acall, g_string_new_len(GSTR_LEN(str)), &err)) {
ERROR(srv, "couldn't send call: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
} else {
int fd = angel_fake_listen(srv, str);
if (-1 == fd) {
ERROR(srv, "listen('%s') failed", str->str);
/* TODO: exit? */
} else {
li_server_listen(srv, fd);
}
}
}
/* send log messages while startup to angel */
void li_angel_log(liServer *srv, GString *str) {
angel_fake_log(srv, str);
}