2
0
Fork 0
lighttpd2/src/common/jobqueue.c

226 lines
5.1 KiB
C

#include <lighttpd/events.h>
#include <lighttpd/utils.h>
#define INC_GEN(jq) do { jq->generation++; if (0 == jq->generation) jq->generation = 1; } while (0)
static void job_queue_run(liJobQueue* jq, int loops) {
int i;
for (i = 0; i < loops; i++) {
GQueue *q = &jq->queue;
GList *l;
liJob *job;
guint todo = q->length;
INC_GEN(jq);
if (0 == todo) return;
while ((todo-- > 0) && (NULL != (l = g_queue_pop_head_link(q)))) {
job = LI_CONTAINER_OF(l, liJob, link);
job->generation = jq->generation;
job->link.data = NULL;
job->callback(job);
}
}
if (jq->queue.length > 0) {
/* make sure we will run again soon */
li_event_timer_once(&jq->queue_watcher, 0);
}
}
static void job_queue_prepare_cb(liEventBase *watcher, int events) {
liJobQueue* jq = LI_CONTAINER_OF(li_event_prepare_from(watcher), liJobQueue, prepare_watcher);
UNUSED(events);
job_queue_run(jq, 3);
}
static void job_queue_watcher_cb(liEventBase *watcher, int events) {
UNUSED(watcher);
UNUSED(events);
/* just keep loop alive, run jobs in prepare */
}
/* run jobs for async queued jobs */
static void job_async_queue_cb(liEventBase *watcher, int events) {
liJobQueue* jq = LI_CONTAINER_OF(li_event_async_from(watcher), liJobQueue, async_queue_watcher);
GAsyncQueue *q = jq->async_queue;
liJobRef *jobref;
UNUSED(events);
while (NULL != (jobref = g_async_queue_try_pop(q))) {
li_job_now_ref(jobref);
li_job_ref_release(jobref);
}
}
void li_job_queue_init(liJobQueue* jq, liEventLoop *loop) {
li_event_prepare_init(loop, "jobqueue", &jq->prepare_watcher, job_queue_prepare_cb);
li_event_async_init(loop, "jobqueue", &jq->async_queue_watcher, job_async_queue_cb);
li_event_timer_init(loop, "jobqueue", &jq->queue_watcher, job_queue_watcher_cb);
/* job queue */
g_queue_init(&jq->queue);
jq->async_queue = g_async_queue_new();
}
void li_job_queue_clear(liJobQueue *jq) {
if (NULL == jq->async_queue) return;
while (jq->queue.length > 0 || g_async_queue_length(jq->async_queue) > 0) {
liJobRef *jobref;
while (NULL != (jobref = g_async_queue_try_pop(jq->async_queue))) {
li_job_now_ref(jobref);
li_job_ref_release(jobref);
}
job_queue_run(jq, 1);
}
g_async_queue_unref(jq->async_queue);
jq->async_queue = NULL;
li_event_clear(&jq->async_queue_watcher);
li_event_clear(&jq->prepare_watcher);
li_event_clear(&jq->queue_watcher);
}
void li_job_init(liJob *job, liJobCB callback) {
job->generation = 0;
job->link.prev = job->link.next = job->link.data = 0;
job->callback = callback;
job->ref = 0;
}
void li_job_reset(liJob *job) {
if (NULL != job->link.data) {
liJobQueue *jq = job->link.data;
g_queue_unlink(&jq->queue, &job->link);
job->link.data = NULL;
}
job->generation = 0;
if (NULL != job->ref) {
/* keep it if refcount == 1, as we are the only reference then */
if (1 < g_atomic_int_get(&job->ref->refcount)) {
li_job_ref_release(job->ref);
job->ref = NULL;
}
}
}
void li_job_stop(liJob *job) {
if (NULL != job->link.data) {
liJobQueue *jq = job->link.data;
g_queue_unlink(&jq->queue, &job->link);
job->link.data = NULL;
}
if (NULL != job->ref) {
job->ref->job = NULL;
li_job_ref_release(job->ref);
job->ref = NULL;
}
}
void li_job_clear(liJob *job) {
if (NULL != job->link.data) {
liJobQueue *jq = job->link.data;
g_queue_unlink(&jq->queue, &job->link);
job->link.data = NULL;
}
job->generation = 0;
if (NULL != job->ref) {
job->ref->job = NULL;
li_job_ref_release(job->ref);
job->ref = NULL;
}
job->callback = NULL;
}
void li_job_later(liJobQueue *jq, liJob *job) {
if (NULL != job->link.data) return; /* already queued */
job->link.data = jq;
g_queue_push_tail_link(&jq->queue, &job->link);
}
void li_job_later_ref(liJobRef *jobref) {
liJob *job = jobref->job;
if (NULL != job) li_job_later(jobref->queue, job);
}
void li_job_now(liJobQueue *jq, liJob *job) {
if (job->generation != jq->generation) {
job->generation = jq->generation;
/* unqueue if queued */
if (NULL != job->link.data) {
LI_FORCE_ASSERT(jq == job->link.data);
g_queue_unlink(&jq->queue, &job->link);
job->link.data = NULL;
}
job->callback(job);
} else {
li_job_later(jq, job);
}
}
void li_job_now_ref(liJobRef *jobref) {
liJob *job = jobref->job;
if (NULL != job) li_job_now(jobref->queue, job);
}
void li_job_async(liJobRef *jobref) {
liJobQueue *jq = jobref->queue;
GAsyncQueue *const q = jq->async_queue;
if (NULL == q) return;
li_job_ref_acquire(jobref);
g_async_queue_push(q, jobref);
li_event_async_send(&jq->async_queue_watcher);
}
liJobRef* li_job_ref(liJobQueue *jq, liJob *job) {
liJobRef *ref = job->ref;
if (NULL != ref) {
li_job_ref_acquire(ref);
return ref;
}
ref = g_slice_new0(liJobRef);
ref->refcount = 2; /* job->ref + returned ref */
ref->job = job;
ref->queue = jq;
job->ref = ref;
return ref;
}
void li_job_ref_release(liJobRef *jobref) {
g_assert(jobref->refcount > 0);
if (g_atomic_int_dec_and_test(&jobref->refcount)) {
g_slice_free(liJobRef, jobref);
}
}
void li_job_ref_acquire(liJobRef *jobref) {
g_assert(jobref->refcount > 0);
g_atomic_int_inc(&jobref->refcount);
}